اصلی‌ترین هدفت از انجام تمرینات بدنسازی چیه؟

نوع هدفت بر طراحی سیستم تمرینی و تغذیه بدنسازی خیلی موثره.